EFOP 1.4.4-17-2017-00056

BARI SHEJ – NAGYLÁNY – FÁTÁ MÁRÉ
pályázat

A kedvezményezett neve: Írisz Gyógylovaglás és Lovastorna Alapítvány Hódmezővásárhely Tanya 4007/1

A projekt címe: KÉZEN FOGVA!

A szerződött támogatás összege: 29 999 990 Ft

A támogatás mértéke: 100% 

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A KÉZEN FOGVA! mentorprogramot három célcsoportra építettük fel:
– a mentorált tanulókra
– a mentorokra
– a szülőkre.

Célunk, hogy a három csoporthoz tartozó résztvevők fejlődése biztosítva legyen azokon a területeken, melyek segítségével a projekt által kitűzött céljainkat elérhetjük, mégpedig a roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentését.

Prioritások a mentorált lányok  esetében: tanulás segítése, szociális kompetenciák fejlesztése, életpályaépítés, kultúra közvetítés, szabadidős tevékenységek, programok és a közösségfejlesztés.

Kiemelt területek a mentorok esetében: pedagógia módszertani kultúra erősítése, a tanulás módszertani ismereteinek gazdagítása, erőszakmentes kommunikáció, problémamegoldó stratégiák , ismeretek, mentálhigiéné és a mentorálás módszertani képzése.

A szülőkre irányulva: a család aktív szerepvállalása, a csoportkohézió erősítése, az önismeret fejlesztése, a szülői nevelés módszertana, az együttműködési készség fejlesztése, az erőszakmentes kommunikáció, motiválási eszköztár építése a gyermek iskolai karrierjének
támogatásában. Fontos, hogy a három pillér együttműködése, folyamatos fejlődése révén tudunk biztos hátteret adni és tartós hatást elérni.

 

 

Szakaszai

Előkészítő szakasz: Szakmai programunkat motivációs toborzással, szükségletfelméréssel kezdjük. Ezután a programra jelentkezők közül a kritériumoknak való megfelelőséget vizsgáljuk, az együttműködő iskolák javaslatait, és a családlátogatás tapasztalatait is figyelembe véve. A szerződéskötés után szülői értekezlet keretében tájékoztatást tartunk a program részleteiről, a kapcsolattartás és tájékoztatás lehetőségeiről.

Mentorálási szakasz: Négyféle mentorálási módot használunk majd, – az egyénit, – a családit, – a kiscsoportost – és a nagycsoportost. Az egyéni mentorálás főként a mentorált egyéni tulajdonságaira és szükségleteire épít. A tanulás segítése, a személyiségfejlesztés, önismeret, egyéni célok elérésének segítése, a kommunikációs fejlesztés színtere. Szükség szerint tolódik el a hangsúly a prioritások között, attól függően, hogy kinél melyik területre kell nagyobb hangsúlyt fektetni. Természetbeni támogatással is segítjük az egyéni érdeklődésnek megfelelő fejlődési lehetőségeket. Lépései: Az egyéni mentoráláskor az ötletbörze révén a mentor megismeri a mentorálandót. Közös célkitűzést követően, a tanuló
reflektál a szerződésben megfogalmazott saját céljairól, jövőképéről, az önmagától elvárt eredményekről, az ahhoz szükséges lépésekről. Elkészül az egyénre szabott mentorálási terv. Tartalmazza a mentorált lány tanulási nyomon követését, az egyéni célokat, fejlesztési területeket, találkozások gyakoriságát, időtartamát, helyét és a mentoráló kapcsolatra jellemző kölcsönös bizalom és tisztelet iránti elkötelezettséget. A mentorálásokról mentorálási naplót vezetünk. A monitorozás részét képezi a folyamatos szóbeli értékelés. A kölcsönösséget és bizalmat biztosítja, hogy a mentoráltak is értékelik mentorukat. A családi mentorálás célja, hogy a szülők és gyermekeik közötti kapcsolat felelősségteljesebbé, nevelésük céltudatosabbá váljon. Résztvevői a mentor/mentorok és szülő/szülők, esetenként a gyermek/gyermekek is.
Családlátogatások, szülői értekezletek, tanácsadások, szervezett előadások, megbeszélések, konzultációk, közös programok révén eszközt szeretnénk adni a szülőknek gyermekeik motiválásához. A kiscsoportos mentorálások részvevői a mentor és a mentoráltjai. Az egyéni
fejlesztési tervekre épül. A foglalkozások helyet adnak a tanulás többcsatornás információelsajátítására, a szociális kompetenciák fejlesztésére. Biztosítják a segítségadás és kérés, együttműködés, szerepjáték, csoportépítés, élményátadás, kötődés lehetőségét. A nagycsoportos mentorálások két heti rendszerességgel, vagy egész napos, több napos tömbösített programok keretében valósulnak meg. A kultúraközvetítés, a tartalmas szabadidő eltöltés, a közösségépítés színterei. Résztvevői az összes mentor, a mentoráltak és esetenként a szülők. Tartalmát tekintve kirándulások, táborozás, egészségmegőrző, életvezetést segítő foglalkozások és tanácsadás szakemberek bevonásával, zumba, lovaglás, sportolási lehetőségek, színház és mozilátogatás, szakmai intézménylátogatás, pályaorientációs tevékenységek, önfelfedezés, szociális kompetenciák fejlesztését célzó és személyiségfejlesztő tréningek. Programunkat jellemzi a világ felé nyitottság és életöröm,
biztonság, hit, szeretet, empátia, replika óra hivatáskeresés és alkalmazkodás a változó világhoz, önérvényesítés, erkölcs és értékrend, problémakezelés és segítség.

 

 

A projekt dátuma: 2017.11.01-től 2019.10.31.-ig